Allmänt
Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera utifrån deras riktlinjer. Det sker nya uppdateringar hela tiden och osäkerheten är stor, där nedan beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt. Vårt fokus i det här läget är folkhälsan och att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighets beslut, eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändras.

Myndigheternas beslut och rekommendationer
Folkhälsomyndigheten har den 1 april 2020, för att motverka spridningen av covid-19, meddelat en föreskrift med allmänna råd, bl.a. att idrottsföreningar bör se till att närkontakt mellan idrottsutövare
undviks, hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar, begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel och se till att onödiga resor
undviks, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nyaallmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/  Myndigheten har därefter, den 2 april 2020, i ett
meddelande på sin hemsida angett bl.a. att matcher och tävlingar kan genomföras om de uppfyller myndighetens rekommendationer, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och press/nyhetsarkiv/2020/april/det-har-galler-for-traningsmatcher/

Regeringen har den 27 mars 2020, efter förslag från Folkhälsomyndigheten, beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare förbjuds. Förbudet, som träder i kraft den 29 mars 2020, gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa denna förordning, och det är SvFF:s skarpa rekommendation att följa förbudet även vid fotbollsaktiviteter som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i lagens mening. Enligt Polismyndigheten ska i begreppet ”deltagare” inräknas publik, men däremot inte spelare, ledare, funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören, se https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmannasammankomster-och-tillstallningar/

Enligt regeringens tidigare beslut, som gäller t.o.m. den 28 mars 2020, är begränsningen 500 deltagare. Svenska Fotbollförbundet

Folkhälsomyndigheten har även har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ samt rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/.

Förbundstävlingar
SvFF har beslutat att skjuta upp seriestarterna i förbundstävlingarna i fotboll och, beträffande de lägre förbundsserierna, spela enkelserier. Beslut och information om uppskjutna tävlingar, och planerad
seriestart och spelprogram, uppdateras löpande på SvFF:s hemsida. Matcher i distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher. Varje SDF har ett eget ansvar att – med folkhälsan i fokus samt utifrån rådande beslut och riktlinjer från myndigheter och SvFF – fatta beslut om distriktets tävlingsverksamhet samt om föreningsarrangerade tävlingar, t.ex. cuper, och träningsmatcher (se 2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser). SvFF:s rekommendation till SDF och föreningar är att folkhälsan – och fotbollens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus. Vid bedömningen av om tävlingar och matcher ska genomföras ska SDF och föreningar beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och myndighetens information och underlag till arrangörer av mindre evenemang, samt om aktiviteterna innebär annat än lokala resor, hur smittspridningen ser ut i berörd region och om aktiviteten kräver övernattning eller andra närmare sociala kontakter. Arrangören bör använda myndighetens riskbedömningsverkstyg, https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/riskbedomni
ng-evenemang-sammankomster.pdf

SDF bör överväga att, i linje med SvFF:s beslut i fråga om förbundstävlingarna, skjuta på tävlingsstarten. Om tävlingsverksamhet bedrivs, är det i rådande läge SvFF:s skarpa rekommendation att distriktet tills vidare visar en mycket stor lyhördhet för de föreningar som vill skjuta upp en match p.g.a. att en eller flera spelare uppvisat förkylningssymptom. SvFF:s rekommendation är att träningsmatcher kan genomföras enligt vad Folkhälsomyndigheten uttalat, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/det-har-galler-fortraningsmatcher/.

SvFF konstaterar att myndigheten återkommande sagt att det är möjligt att spela träningsmatcher och SvFF utgår från att de fysiska kontakter som sker vid en fotbollsmatch, och de
begränsade resor som sker vid (särskilt lokala) träningsmatcher, är hanterbara.

Matcharrangören ska alltid beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, bl.a. följande:
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match.
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
• Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.
Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder, se https://www.regeringen.se/udsreseinformation/ud-avrader/utlandsresor–avradan-for-alla-lander/. SvFF:s skarpa rekommendation är
därför att föreningar tills vidare ska avstå från utlandsresor. UD:s avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Träningsverksamhet
Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, som innebär bl.a. följande:
• Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta.
• Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
• Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittospridningsrisk.
• Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
Förening bör även begränsa antalet personer i och kring träningen, där ovan nämnda begränsning om 50 deltagare – här inklusive spelare, tränare och övriga närvarande, t.ex. föräldrar – är ett riktmärke.

Övrig förbunds- och föreningsverksamhet (utbildning, årsmöten m.m.)
Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet – t.ex. årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga möten – fattas beslut av berört förbund och förening. SvFF:s skarpa rekommendation är att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd den 1 april 2020 att skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Möten, som inte är nödvändiga för att verksamheten ska notera att förordningens förbud gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket en fotbollsträning inte är i lagens mening kunna fortgå, bör alltså skjutas upp eller hållas via video- eller telefonkonferens. Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av mindre evenemang ska beaktas. Även årsmöten kan alltså skjutas upp, där rådande extraordinära situation motiverar avsteg från vad som är reglerat i förbunds och förenings stadgar, se mer på RF:s hemsida https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Frågor kring dessa riktlinjer
Varje förbund och förening har att – med folkhälsan i fokus – själv förhålla sig till och fatta beslut utifrån rådande situation, där dessa riktlinjer, tillsammans med myndigheternas beslut och rekommendationer, ger vägledning. Om det finns frågor kring distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher och cuper, vänligen kontakta ert distriktsförbund. För frågor kring förbundstävlingar och SvFF:s verksamhet, kontakta ansvarig avdelning hos SvFF.
– – – – – – – – –